Rekisteriseloste

Apteekki

Nimi: Pakilan apteekki
Katuosoite: Pakilantie 56
Postitoimipaikka: 00660 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jari Kokkonen
Tehtävä: Apteekkari
Puhelin: 09-7287011

Rekisterin nimi

Kanta-asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytettä apuna reseptinkäsittelyssä ja sillä parannetaan lääketurvallisuutta.

Rekisteriin tallennetut tiedot

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, korvaukseen oikeuttavat sairausnumerot, työpaikkakassan jäsenyys, veteraanimerkintä.

Osoite ja puhelinnumero

Laskutustiedot; tilinumero ja laskutusosoite, jos asiakas on laskutusasiakas

Maksusitoumuksen tiedot, jos asiakkaalla on maksusitoumus. Tämä ominaisuus poistuu vuoden 2017 aikana kun KELA alkaa huolehtia toimeentulotuesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antama kirjallinen suostumus tietojen tallentamiseen ATK:lle.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytettään rekisterissä, kunnes asiakas ilmoittaa haluavansa ne poistettavan. Tieto poistetaan rekisteristä myös silloin, kun hoitokoti tai omainen ilmoittaa asiakkaan kuolleen. Maksusitoumusta koskevat tiedot poistetaan voimassaoloajan päätyttyä.

Tietojen hävittäminen

Tiedot hävitetään niiden määritellyn säilytysajan päätyttyä niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten saataville.

Tietojen luovuttaminen

Kanta-asiakasrekisterin tietoja käytetään apuna reseptin käsittelyssä. Rekisterin tiedot helpottavat henkilö- ja maksajatietojen viemistä koneelle ostokerran käsittelyn yhteydessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta apteekin ulkopuolelle.

Rekisteritietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisteritietojen suojaaminen ja säilyttämistapa:

  • rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla
    • tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja
    • salasanoilla sekä
    • rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §).

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai rekisterin vastuuhenkilön kanssa tarkastuksen suorittamisesta.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja organisointi

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan: Apteekkari Jari Kokkonen

Tarkastuksesta päättää: Apteekkari Jari Kokkonen

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa apteekkarin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Korjauspyyntö osoitetaan: Apteekkari Jari Kokkonen

Korjauksesta päättää: Apteekkari Jari Kokkonen